2-3 YEARS & 4 YEARS AND OLDER (JUNE, 2020)

Bekijk heel de veiling collectie

VEILINGVOORWAARDEN YOUHORSE.AUCTION 2020

 

Artikel 1 – Aanmelding en deelname aan de veiling

 1. Youhorse.auction is een online veiling voor springpaarden (hierna te noemen “de Veiling”) welke wordt georganiseerd door de besloten vennootschap Jumping Talent Sale B.V., gevestigd te Waddinxveen (Nederland) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 61846082, e-mail: info@jumpingtalentsale.nl (hierna te noemen “Jumping Talent Sale”).
 2. De Veiling vindt plaats op de website www.youhorse.auction (hierna te noemen “de Website”). Op de website worden de data en de start- en sluitingstijd(en) van de Veiling gepubliceerd. Ook de duur van de Veiling wordt vooraf aangegeven op de Website. Indien in de laatste vijf minuten voor de aangegeven sluitingstijd van de Veiling een bod wordt uitgebracht, wordt de sluitingstijd (steeds) met vijf minuten verlengd. Definitieve sluiting vindt vervolgens plaats vijf minuten na het laatste bod.
 3. Jumping Talent Sale is geen eigenaar van de Paarden die op de Veiling worden aangeboden, tenzij dit uitdrukkelijk op de Website wordt vermeld. Jumping Talent Sale treedt op als een veiling service en biedt een platform waarop potentiële kopers dan wel geïnteresseerden de mogelijkheid krijgen om springpaarden rechtstreeks van de eigena(a)r(esse) te kopen. Jumping Talent Sale is geen partij bij de koopovereenkomst tussen de verkoper en koper, tenzij op de Website uitdrukkelijk wordt vermeld dat het Paard eigendom is van Jumping Talent Sale.
 4. De deelname aan de Veiling voor potentiële kopers is enkel toegestaan voor natuurlijke personen en rechtspersonen die zich vóór aanvang van de Veiling hebben geregistreerd op de Website, het bijbehorende vragenformulier naar waarheid hebben ingevuld en aldus beschikken over een account. 
 5. Deelname aan de Veiling impliceert dat de koper uitdrukkelijk en zonder enig voorbehoud akkoord gaat met deze veilingvoorwaarden en met de verschuldigdheid van de veilingkosten van 10% en 21% BTW (indien van toepassing) over de afslagprijs.
 6. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de koper worden nadrukkelijk van de hand gewezen.
 7. De door Jumping Talent Sale geselecteerde paarden die tijdens de Veiling zullen worden aangeboden, zijn vóór aanvang van de Veiling te bezichtigen op de Website door middel van video’s en foto’s waarop de paarden (onder het zadel) te zien zijn. Ook wordt op de Website schriftelijk informatie verstrekt over de voornaamste kenmerken van de paarden (o.a. leeftijd, geslacht, kleur en afstamming).
 8. Het staat potentiële kopers dan wel geïnteresseerden vrij om de paarden voorafgaand aan de Veiling te bezichtigen en/of uit te proberen onder het zadel op de locatie van Jumping Talent Sale. Hiertoe dient op voorhand een afspraak te worden gemaakt via e-mail (info@youhorse.auction).

 

Artikel 2 – Het aanbod 

Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod van de paarden, bijvoorbeeld als gevolg van verschrijvings- of drukfouten binden Jumping Talent Sale en de eigenaren van de paarden niet en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 3 – Biedingen en koop

 1. Biedingen en betalingen geschieden in EURO.
 2. Bij het uitbrengen van een bieding wordt degene op wiens naam het account is aangemaakt, geacht voor zichzelf te bieden en is hij/zij persoonlijk aansprakelijk voor de uit zijn/haar bieding voortvloeiende verplichtingen. Indien de bieder verklaart namens een derde te handelen, blijft hij/zij naast deze derde onverkort aansprakelijk jegens Jumping Talent Sale. 
 3. Tijdens de Veiling worden de paarden per opbod verkocht. 
 4. De biedstappen tijdens de Veiling zijn als volgt (de genoemde bedragen zijn exclusief BTW):

EUR 500,- per bod tot EUR 20.000,-

EUR 1.000,- per bod vanaf EUR 20.000,- tot EUR 40.000,-

EUR 2.000,- per bod vanaf EUR 40.000,- tot EUR 60.000,-

EUR 5.000,- per bod vanaf EUR 60.000,-.

 1. Indien gewenst kan Jumping Talent Sale starten met een openingsbod hoger dan EUR 0,-.
 2. Indien eenmaal een bod is uitgebracht op een paard blijft dit bod van kracht totdat een eventueel hoger bod is geaccepteerd.
 3. Indien de bieder de afslag krijgt toegewezen door de server van de Website komt de koop tot stand en is de bieder gehouden om de afslagprijs inclusief BTW (indien van toepassing) en de van toepassing zijnde veilingkosten te voldoen aan Jumping Talent Sale.
 4. Het door de koper te betalen bedrag wordt als volgt berekend:
 5.  

10% veilingkosten      +

Koopsom exclusief BTW (hierna te noemen “de Koopsom”)

 

Artkel 4 - Betaling

 1. Jumping Talent Sale stuurt de koper ter zake de Koopsom (al dan niet vermeerderd met BTW) een factuur. 
 2. Betaling van een factuur van Jumping Talent Sale dient steeds, zonder opschorting of verrekening, binnen zeven (7) dagen na de factuurdatum, welke termijn als fatale termijn geldt, te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd op de bankrekening van Jumping Talent Sale met IBAN-nummer: NL21 INGB 0006 6723 69 ten name van Jumping Talentsale BV en Swiftcode: BIC INGBNL 2a.
 3. Indien de koper in gebreke blijft met de tijdige betaling van een factuur, dan is de koper van rechtswege in verzuim en is hij/zij een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor één hele maand wordt gerekend.
 4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Jumping Talent Sale dient te maken ter invordering van haar facturen komen voor rekening van de koper. Buitengerechtelijke kosten worden aan de koper in rekening gebracht tegen een forfaitair tarief van 15% van het te incasseren bedrag met een minimum van EUR 250,00.

 

Artikel 5 – Aanvaarding van het paard 

 1. De paarden worden geveild “as is, where is” ofwel “in de staat waarin – en hoe en waar – ze zich bevinden” op het moment van de Veiling.
 2. Jumping Talent Sale verstrekt geen garantie ten aanzien van de gezondheidstoestand van de paarden en de toekomstige geschiktheid van de paarden voor de sport. Alle risico’s in dit verband blijven voor rekening van de koper.
 3. Voorafgaand aan de Veiling zijn de paarden klinisch en röntgenologisch gekeurd door een dierenarts in opdracht van de eigenaren van de paarden. De in dat kader gemaakte röntgenbeelden kunnen voorafgaand aan de Veiling op de Website door eenieder gedownload, bekeken en opgeslagen worden voor eigen gebruik. Aanvullend zijn de paarden in de week voorafgaand aan de Veiling nogmaals klinisch gekeurd door een dierenarts. De in dat kader opgemaakte rapporten van de klinische keuringen zijn eveneens voor eenieder toegankelijk en kunnen door eenieder geraadpleegd en gedownload worden op de Website en tevens worden opgeslagen voor eigen gebruik.

 

Artikel 6 – Levering en uitvoering

 1. Alle risico’s ten aanzien van het paard gaan terstond na toewijzing van het bod over op de koper.
 2. De eigendom van het paard gaat over op de koper op het moment dat de koper al hetgeen hij/zij verschuldigd is aan Jumping Talent Sale op grond van de in het kader van de Veiling gesloten overeenkomst(en) heeft voldaan.
 3. Na de Veiling en ontvangst van de Koopsom (al dan niet vermeerderd met BTW) door Jumping Talent Sale zullen de koper, de verkoper en Jumping Talent Sale het tijdstip en de wijze van de feitelijke levering van het paard overeenkomen. Tenzij anders overeengekomen tussen Jumping Talent Sale, de verkoper en de koper wordt het paard op de locatie van de eigenaar opgehaald door de koper. De feitelijke levering van het paard dient in ieder geval binnen veertien (14) dagen nadat de koper al hetgeen hij/zij verschuldigd is aan Jumping Talent Sale op grond van de in het kader van de Veiling gesloten overeenkomst(en) heeft voldaan, plaats te vinden. Na deze veertien (14) dagen is de verkoper van het Paard gerechtigd stallings- en verzorgingskosten bij de koper in rekening te brengen. Indien het Paard gestald staat op de locatie van Jumping Talent Sale, zal ter zake de stallings- en verzorgingskosten een bedrag van EUR 300,00 per maand rechtstreeks door Jumping Talent Sale bij de koper in rekening worden gebracht. 
 4. De koper en verkoper zijn gehouden binnen zeven (7) dagen nadat het Paard feitelijk is geleverd aan de koper, Jumping Talent Sale hiervan schriftelijk in kennis te stellen.
 5. De koper dient, indien gewenst, ter zake de zich mogelijk onverhoopt bij het paard voordoende risico’s zoals doch niet uitsluitend te noemen vervoersrisco’s, ziekte, dood, ongeval en (blijvende) ongeschiktheid door ziekte, gebrek of anderszins, een verzekering af te sluiten. Jumping Talent Sale draagt hier géén zorg voor.

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid 

 1. Jumping Talent Sale is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit de Veiling en/of veroorzaakt door of gemaakt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, behoudens opzet of grove schuld van Jumping Talent Sale.
 2. Jumping Talent Sale is niet aansprakelijk voor het ontstaan van schade door enig ongeval ontstaan in of in de nabijheid van de terreinen of gebouwen waar gelegenheid is tot het bezichtigen en/of uitproberen van de paarden, behoudens opzet of grove schuld van Jumping Talent Sale. Het betreden van de terreinen en gebouwen van Jumping Talent Sale geschiedt op eigen risico.
 3. Jumping Talent Sale is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door verstrekking van onjuiste en/of onvolledige informatie, ongeacht aard en omvang van die schade en de verstrekte informatie en ongeacht de herkomst van de informatie, behoudens opzet of grove schuld van Jumping Talent Sale.
 4. Indien Jumping Talent Sale aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar van Jumping Talent Sale wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. 
 5. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekeraar van Jumping Talent Sale mocht plaatsvinden, is haar aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal € 2.500,00.

 

Artikel 8 – Schadevergoeding 

Een aanspraak op schadevergoeding vervalt in ieder geval twaalf (12 maanden) nadat de koper bekend wordt met de schade, welke direct of indirect voortvloeit uit een gebeurtenis of omstandigheid waarvoor Jumping Talent Sale aansprakelijk is of zou kunnen zijn.

 

Artikel 9 – Derden 

 1. Ten behoeve van de overeenkomst is Jumping Talent Sale vrij om gebruik te maken van diensten van derden, zoals zij dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk acht. 
 2. Jumping Talent Sale is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming en/of fout van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van Jumping Talent Sale.
 3. De koper vrijwaart Jumping Talent Sale tegen vorderingen van derden. 

 

Artikel 10 – Overmacht 

 1. Jumping Talent Sale heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen aan koper en zulks zonder dat Jumping Talent Sale gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 
 2. Onder overmacht wordt conform artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek verstaan iedere tekortkoming welke niet aan de Jumping Talent Sale kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

 

 

Artikel 11 – Persoonsgegevens

Voor de totstandkoming en het uitvoeren van de overeenkomst verzoekt Jumping Talent Sale potentiële kopers c.q. geïnteresseerden om persoonsgegevens. Door de registratie op de Website geeft de potentiële koper c.q. geïnteresseerde toestemming voor het gebruiken en opslaan van de persoonsgegevens, waaronder begrepen het verstrekken van persoonsgegevens aan de verkoper om zodoende de koopovereenkomst te kunnen faciliteren dan wel uitvoering van de koopovereenkomst en andere hieruit voortvloeiende verplichtingen mogelijk te maken. De persoonsgegevens van potentiële kopers c.q. geïnteresseerden worden door Jumping Talent Sale verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 

Artikel 12 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 1. Op de rechtsverhouding tussen Jumping Talent Sale en de koper, daaronder ook begrepen eventuele aansprakelijkstellingen, is Nederlands recht van toepassing. 
 2. Elk geschil dat voorkomt uit of verband houdt met de rechtsverhouding tussen Jumping Talent Sale en de koper zal worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch, die bevoegd is in eerste instantie van een geschil kennis te nemen. 
 3. Deze veilingvoorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal opgesteld. In geval van een geschil met betrekking tot de Engels versie van deze veilingvoorwaarden of de vertaling daarvan, prevaleert de Nederlandse versie.

Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie