ON TOUR GROUP SPAIN - 1 MARCH

Bekijk heel de veiling collectie

Algemene Voorwaarden online veilingen van YOUHORSE.AUCTION

1.Algemeen 

1.1.Definities

In deze algemene voorwaarden  hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

Aflevercontract:                        het door Koper en Verkoper ingevulde en ondertekende aflevercontract waaruit blijkt dat afname van het paard door Koper heeft plaatsgevonden;

Afslagbedrag:                           een door de Bieder op een Veiling voor een Paard geboden bedrag;

Algemene Voorwaarden:            deze algemene voorwaarden voor veilingen YOUHORSE.AUCTION, zowel de Online Veilingen alsook de Fysieke Veilingen;

Bieder:                                     degene die zich op een door YOUHORSE.AUCTION voorgeschreven wijze registreert of heeft geregistreerd om deel te kunnen nemen aan een Online Veiling 

Consument:                              de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met de uitoefening van een handels- , bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Deelnemer:                               een deelnemer aan de Veiling, in de hoedanigheid van Bieder, Koper of Verkoper;

Gunning:                                  de uitdrukkelijke verklaring van YOUHORSE.AUCTION (namens de Verkoper) aan de Koper dat een bod van Koper als hoogste bod is aanvaard en dat het Paard waarop door de Koper een bod is uitgebracht aan de Koper is gegund. Deze verklaring geldt als een aanvaarding namens de Verkoper in de zin van artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek. Deze verklaring bestaat uit de Verklaring Koopovereenkomst;

Inschrijving:                              de inschrijving van Verkoper bij YOUHORSE.AUCTION om een Paard namens Verkoper door YOUHORSE.AUCTION ter Veiling aan te bieden;

Koopovereenkomst:                  de koopovereenkomst tussen Verkoper enerzijds en Koper anderzijds die tot stand komt als gevolg van de Gunning;

 

 

Koopsom:                                 het door Koper verschuldigde bedrag voor het ter Veiling aangeboden Paard bestaande uit het Afslagbedrag plus het Opgeld, een en ander te vermeerderen met het van toepassing zijnde BTW tarief;

Koper:                                      de Bieder aan wie Gunning heeft plaatsgevonden;

YOUHORSE.AUCTION:               die de Veiling faciliteert; YOUHORSE.AUCTION is een handelsnaam van Jumping Talent sale B.V. welke eigendom is van Mario Everse h.o.d.n. Stal Everse B.V. te Waddinxveen ( NL) 

Persoonsgegevens:                   de (persoons)gegevens die bij registratie door een Deelnemer aan YOUHORSE.AUCTION dienen te worden verstrekt om als Deelnemer te kunnen deelnemen aan een Online Veiling en die tot zijn of haar persoon herleidbaar zijn;

Online Paardveiling:                  de YOUHORSE.AUCTION;

Opgeld:                                         een bedrag waarmee het Afslagbedrag wordt verhoogd en dat 10 % van het Afslagbedrag bedraagt;

Terugkoop:                                   indien Koper tevens Verkoper is van het ter Veiling aangeboden Paard;

Veiling:                                         de door YOUHORSE.AUCTION georganiseerde en faciliteerde online veiling via de   Veilingwebsite (‘Online Veiling’);

Veilingdienst:                              het bemiddelen bij het tot stand brengen van een Koopovereenkomst door het faciliteren   van een Veiling;

Veilingwebsite:                         de veilingwebsite waarmee YOUHORSE.AUCTION haar Veilingdienst aanbiedt;

Verklaring Koopovereenkomst:   de door YOUHORSE.AUCTION (namens Verkoper) aan de Bieder/Koper toegezonden c.q. verstrekte en door Bieder/Koper in te vullen en te ondertekenen verklaring koopovereenkomst;

Verkoop:                                       indien Koper een ander is dan Verkoper;

Verkoper:                                      de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan YOUHORSE.AUCTION opdracht heeft gegeven tot het in naam van en voor rekening van Verkoper, verkopen van paarden middels een Veiling;

 

 

 

 

1.2.    Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhoudingen tussen YOUHORSE.AUCTION en Deelnemer. Deelnemer wordt geacht de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden te hebben aanvaard. Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is uitgesloten.
 2. Alle bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al diegenen die voor, ten behoeve van en/of namens YOUHORSE.AUCTION werkzaam zijn of waren. Zij kunnen op de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden rechtstreeks een beroep doen, als waren zij zelf YOUHORSE.AUCTION.

1.3.    Veiling

 1. YOUHORSE.AUCTION organiseert en faciliteert de Veiling en veilt paarden in opdracht van Verkoper, zonder partij te zijn of te worden bij tot stand te komen of gekomen Koopovereenkomsten.
 2. YOUHORSE.AUCTION bepaalt de data en tijdstippen waarop de Veiling plaatsvindt.
 3. Een Online Veiling sluit op vooraf aangegeven datum en tijdstip. De duur van de Online Veiling staat aangegeven op de Veilingwebsite. Indien de laatste vijf minuten voor de aangegeven sluitingstijd een bod wordt uitgebracht wordt de sluitingstijd (steeds) met vijf minuten verlengd. Definitieve sluiting vindt vervolgens plaats vijf minuten na het laatste bod.
 4. YOUHORSE.AUCTION bepaalt de orde en de volgorde van de Veiling. YOUHORSE.AUCTION heeft het recht eenieder zonder opgaaf van redenen toegang tot en/of deelname aan en/of Inschrijving voor de Veiling te weigeren, dan wel (nadere) voorwaarden hieraan te stellen.
 5. De ter Veiling aangeboden paarden worden voetstoots geveild/verkocht zonder actie of refactie, in de staat waarin zij zich bij Gunning bevinden, zonder aansprakelijkheid van YOUHORSE.AUCTION betreffende de waarde, de staat of de hoedanigheid van geveilde paarden.
 6. Tussen Koper en Verkoper komt een Koopovereenkomst tot stand als gevolg van de Gunning. YOUHORSE.AUCTION bij Online Veilingen een schriftelijke Verklaring Koopovereenkomst aan Koper verzenden en Koper is verplicht deze volledig ingevuld en ondertekend binnen zeven kalenderdagen na verzending te retourneren aan YOUHORSE.AUCTION.
 7. Ter Veiling aangeboden Empaarden worden “bij opbod” verkocht met een ter Veiling bekend minimum openingsbod, YOUHORSE.AUCTION is op elk moment tijdens de Veiling gerechtigd de wijze waarop de Veiling plaatsvindt te veranderen. YOUHORSE.AUCTION is gerechtigd om, indien daarvoor naar het oordeel van YOUHORSE.AUCTION redelijke gronden zijn, een bod niet te erkennen. 

 

 

1.4.    Levering

 1. Afname/levering kan pas plaatsvinden nadat de volledige Koopsom en het overige verschuldigde door Koper aan YOUHORSE.AUCTION is voldaan. Zolang YOUHORSE.AUCTION geen algehele betaling van Koper heeft ontvangen, ook krachtens eventuele andere koopovereenkomsten, blijft Verkoper eigenaar van het paard.
 2. Pas na schriftelijke toestemming van YOUHORSE.AUCTION is Verkoper bevoegd het verkochte Paard aan Koper te leveren.
 3. De Koper dient het paard binnen  14 dagen na de vervaltermijn van de verschuldigde koopsom incl. het opgeld aan Youhorse.auction af te halen bij de verkoper. Indien koper niet uiterlijk op de vervaltermijn het verschuldigde heeft voldaan of in gebreke blijft het paard tijdig af te (doen) halen is Koper jegens Verkoper in verzuim en dient hij, een en ander ongeacht het recht van Youhorse.auction bij niet tijdige betaling als bedoeld in artikel 2.2. lid 3 de door Verkoper daardoor geleden schade en kosten te vergoeden, waaronder stallingskosten ter hoogte van € 350,00 excl btw per maand. Indien Koper na de periode van 14 dagen na de vervaltermijn alsnog overgaat tot voldoening  van de koopsom icl. het opgeld zal levering aan de Koper in een dergelijk geval pas plaatsvinden nadat de volledige schade en kosten zijn betaald.
 4. Verkoper dient aan Koper bij afname/levering van het ingezette Paard het paspoort en registratiepapier van de draagmerrie aan Koper af te geven.
 5. De Koper dient bij de afname/levering van het gekochte Paard de nodige voorzichtigheid in acht te nemen en aanwijzingen door of namens de Verkoper gegeven onvoorwaardelijk en onverkort op te volgen. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname/ levering van het gekochte Paard veroorzaakte schade en zal YOUHORSE.AUCTION en Verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.
 6. Verkoper en Koper zijn gehouden, binnen 7 kalenderdagen nadat het Paard is afgenomen/geleverd, YOUHORSE.AUCTION daarvan schriftelijk mededeling te doen.

1.5     Eigendomsovergang 

De eigendom van het gekochte Paard gaat (indien aan alle voorwaarden voor een rechtsgeldige overdracht is voldaan) op de Koper over op het moment van levering / afname als bedoeld in artikel 1.4 van deze Algemene Voorwaarden, maar niet eerder dan nadat de Koper de volledige koopsom en eventueel overige door Koper verschuldigde bedragen aan YOUHORSE.AUCTION, die daarbij optreedt namens de Verkoper, heeft voldaan, waaronder die betrekking hebben op de ten behoeve van de Koper verrichte of te verrichten werkzaamheden en/ of vanwege vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de Koopovereenkomst.

 

 

 

 

1.6.    Informatie 

YOUHORSE.AUCTION stelt de (digitale) catalogus zo zorgvuldig mogelijk samen. De informatie in de (digitale) catalogus is erop gericht een indruk te geven van de kwaliteit van de (het) ter Veiling aangeboden paarden, zonder dat YOUHORSE.AUCTION hiermee volledigheid betracht en zonder dat daaraan rechten kunnen worden ontleend.

Het ter Veiling aangeboden Paard zal een veterinaire keuring ondergaan als onderdeel van de selectieprocedure voor de Veiling. De datum waarop deze keuring(en) heeft/hebben plaatsgevonden zal op verzoek kenbaar worden gemaakt, maar deze keuring(en) zal/zullen plaatsvinden binnen een aanvaardbare termijn voorafgaand aan de datum van de online veiling. Deze veterinaire rapporten zijn op te vragen bij YOUHORSE.AUCTION. De inhoud van deze veterinaire rapporten is bindend voor YOUHORSE.AUCTION en voor de Deelnemer.

1.7     Omzetbelasting

 1. YOUHORSE.AUCTION is ondernemer voor de omzetbelasting. Wijzigingen ten aanzien van het geldende BTW-tarief kunnen aanleiding zijn voor een overeenkomstige aanpassing van de toe te passen BTW percentages.
 2. Per Paard wordt voorafgaand aan de Veiling kenbaar gemaakt onder welk BTW regiem het betreffende Paard wordt geveild.
 3. Indien ter zake van de overgang van geveilde paarden naar een andere lidstaat van de Europese Unie op verzoek van de Koper wordt gefactureerd met het BTW-nultarief, verplicht de Bieder/Koper zich alle daartoe noodzakelijke voorwaarden te vervullen teneinde een rechtsgeldige intracommunautaire transactie te verwezenlijken.
 4. Indien toepassing van het BTW-nultarief door welke omstandigheid dan ook (achteraf) niet mogelijk blijkt, is de Koper op dat moment alsnog een bedrag verschuldigd ter grootte van het bedrag dat verschuldigd zou zijn indien sprake is van een binnenlandse levering van het desbetreffende paarden. Op verzoek van YOUHORSE.AUCTION is de Koper echter verplicht vorenbedoeld bedrag onmiddellijk aan YOUHORSE.AUCTION te voldoen. Alsdan zal terugbetaling daarvan eerst en slechts plaatsvinden indien de Koper naar genoegen van YOUHORSE.AUCTION aan de voorwaarden volgens artikel 1.7.3 heeft voldaan. De Koper is aansprakelijk en vrijwaart YOUHORSE.AUCTION in ieder geval voor alle schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan de voorwaarden van artikel 1.7.3. Daarnaast is de Koper aansprakelijk voor alle (buiten)gerechtelijke kosten die YOUHORSE.AUCTION maakt, met een minimumbedrag van €  1.000,- exclusief eventueel verschuldigde BTW.

 

 

1.8.    Uitsluiting en beperking aansprakelijkheid YOUHORSE.AUCTION 

 1. YOUHORSE.AUCTION is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door verstrekking van onjuiste en/of onvolledige informatie, ongeacht aard en omvang van die schade en van die informatie en ongeacht de herkomst van die informatie. Indien de onjuiste en/of onvolledige informatie afkomstig is van Verkoper, dient Verkoper YOUHORSE.AUCTION te vrijwaren voor alle aanspraken van (een) derde(n) dienaangaande.
 2. YOUHORSE.AUCTION is niet aansprakelijk voor schade ontstaan voorafgaand aan, tijdens en/of na afloop van de Veiling veroorzaakt door of aan personen en/of door of aan zaken en/of door of aan Paarden.
 3. YOUHORSE.AUCTION is niet aansprakelijk voor schade, direct noch indirect en ongeacht aard en omvang, als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een derde(n), waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, tekortkoming in de correcte nakoming van verbintenissen van Koper en/of Verkoper en/of als gevolg van enig handelen en/of nalaten van Deelnemer.
 4. Deelnemer is aansprakelijk voor alle schade door hemzelf veroorzaakt en vrijwaart YOUHORSE.AUCTION tegen iedere aanspraak van (een) derde(n), waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, andere Deelnemers, ter zake van die schade, ongeacht aard en omvang.
 5. YOUHORSE.AUCTION kan niet garanderen dat Verkoper de eigendom van een geveild Paard vrij en onbezwaard aan Koper over kan dragen en YOUHORSE.AUCTION is niet aansprakelijk voor eventuele daarmee verband houdende schade.
 6. Uitsluitingen van aansprakelijkheid van YOUHORSE.AUCTION gelden niet in geval van aan YOUHORSE.AUCTION toe te rekenen opzet of grove schuld van YOUHORSE.AUCTION.
 7. Iedere aansprakelijkheid van YOUHORSE.AUCTION is te allen tijde beperkt tot een bedrag van maximaal € 10.000,--. Aanspraken tot schadevergoeding verjaren een jaar na de dag waarop Deelnemer of een derde bekend is geworden met de schade en de aansprakelijkheid van YOUHORSE.AUCTION daarvoor.
 8. YOUHORSE.AUCTION sluit geen verzekering af ten behoeve van de Verkoper en/of Koper van het betreffende paard. Aangezien Koper en Verkoper geheel voor eigen rekening en risico aan de Veiling deelnemen adviseert YOUHORSE.AUCTION hen bedoelde verzekering zelf af te sluiten. 

1.9.    Privacy Verklaring 

YOUHORSE.AUCTION zal de Persoonsgegevens gebruiken overeenkomstig het bepaalde in de Privacy Verklaring op haar Veilingwebsite. Deelnemer dient steeds bij een bezoek aan de Veilingwebsite de laatste wijzigingen van de Privacy Verklaring te raadplegen. Deelnemer stemt ermee in dat zijn Persoonsgegevens bij registratie c.q. aanmelding worden gebruikt voor opname in het prospectus. Deelnemer verstrekt YOUHORSE.AUCTION een onvoorwaardelijke toestemming om deze Persoonsgegevens onder meer te gebruiken ten behoeve van het prospectus.

1.10.   Geschillen en toepasselijk recht

 1. De rechtsverhouding tussen YOUHORSE.AUCTION en Deelnemer alsmede de rechtsverhouding tussen Verkoper en Koper worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht, met algehele uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG).
 2. Indien tijdens de Veiling een geschil ontstaat over de gang van zaken tijdens de Veiling is YOUHORSE.AUCTION bevoegd hierover een bindend oordeel uit te spreken en bevoegd de Veiling bij opbod voort te zetten.
 3. Geschillen tussen partijen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag. Alvorens Youhorse.auction  tegen een klant-consument een procedure start bij de bevoegde rechter te Den Haag krijgt de consument een termijn van één maand als bedoeld in artikel 6:236 sub n. burgerlijk wetboek om alsnog een keuze te maken voor de volgens de wet bevoegde rechter door dit schriftelijk kenbaar te maken aan Youorse.auction. Dit artikel laat onverlet de bevoegdheid van partijen om een procedure bij de volgens de wet bevoegde rechter te starten.

1.11.   Overige bepalingen 

 1. YOUHORSE.AUCTION behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig aan te passen. In geval van aanpassingen gelden de nieuwe Algemene Voorwaarden met ingang van de eerstvolgende Veiling.
 2. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig is, dan laat dat de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen onverlet. In dat geval zal de bepaling worden vervangen door een nieuwe bepaling waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
 3. In geval van verschillen tussen vertalingen van deze Algemene Voorwaarden en de Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden, prevaleert de Nederlandse tekst.

 

2.       Aanvullende voorwaarden die gelden voor Bieder en/of Koper

 

2.1.    Bieding 

 1. Door deel te nemen aan een Veiling accepteert Bieder dat hij/zij onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud instemt met de voorwaarden en procedures die door YOUHORSE.AUCTION op de Veiling van toepassing zijn of worden verklaard.
 2. Bieder is verplicht om door of namens YOUHORSE.AUCTION in het kader van een Veiling gegeven instructies en aanwijzingen op te volgen.
 3. YOUHORSE.AUCTION behoudt zich het recht voor om registratie voor een Veiling en (verdere) deelname van een Bieder aan een Veiling om haar moverende redenen op elk moment te weigeren en/of eenzijdig te beëindigen.
 4. Om als Bieder deel te kunnen nemen aan een Online Veiling is registratie op de door YOUHORSE.AUCTION voorgeschreven wijze vereist. Bieder dient zich voor deelname aan de Online Veiling digitaal te registreren op het veilingplatform op de Veilingwebsite. Bieder krijgt een strikt persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord waarmee toegang tot het biedsysteem mogelijk is. Bieder is verantwoordelijk voor alle handelingen die op een Online Veiling plaatsvinden en die voortvloeien uit gebruik van Bieders gebruikersnaam en wachtwoord. Biedingen geschieden digitaal. Per Paard is het hoogste bod aangegeven op de Veilingsite. De biedstappen bedragen: 
 • € 500,-- per bod tot €  8.000,-, 
 • € 1000,-- per bod vanaf € 8.000,- tot € 20.000,- 
 • € 2000,-- per bod vanaf € 20.000,- tot € 40.000,- 
 • vanaf € 40.000,- met stappen € 5000,-- per bod
 1. Indien een Bieder een bod uitbrengt, geldt dit bod als een aanbod aan de Verkoper in de zin van artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek. Een Bieder is gebonden aan een bod dat als onherroepelijk en onvoorwaardelijk geldt. Iedere Bieder die een bod uitbrengt, wordt geacht voor zichzelf te bieden/te mijnen en is persoonlijk gebonden jegens YOUHORSE.AUCTION en (na Gunning) jegens de Verkoper voor de uit zijn/haar bod jegens YOUHORSE.AUCTION en de Verkoper voortvloeiende verplichtingen. Dit geldt ook indien de Bieder die het bod uitbrengt verklaart namens een derde te handelen.
 2. Een Bieder met het één na hoogste bod is verplicht om zijn/haar bod gedurende 14 kalenderdagen na sluiting van de Veiling gestand te doen voor het geval het hoogste bod ongeldig wordt verklaard of niet gestand wordt gedaan.
 3. Bieder biedt voor eigen rekening en risico en is aan zijn bod gehouden totdat een hoger bod is geaccepteerd.
 4. Bieder kan zich bij het uitbrengen van een bod bij een Veiling niet beroepen op bied- of intoetsfouten of vergissingen. 
 5. Bieder aanvaardt de bijzondere omstandigheden die zich bij een Online Veiling kunnen voordoen waaronder technische onvolkomenheden waardoor niet tijdig een bod kan worden uitgebracht.

2.2.    Betalingsverplichtingen Koper 

 1. Koper is door totstandkoming van de Koopovereenkomst een Koopsom verschuldigd.
 2. Koper dient binnen 7 kalenderdagen na datum totstandkoming Koopovereenkomst de Koopsom in Euro’s aan YOUHORSE.AUCTION te betalen door overmaking op het bankrekeningnummer ten name van YOUHORSE.AUCTION, zonder enige korting of verrekening.
 3. Bij niet tijdige betaling van de Koopsom is Koper in verzuim en heeft YOUHORSE.AUCTION het recht het Paard onmiddellijk onderhands te verkopen, waarbij het bod van de oorspronkelijke Koper niet meer geldt. Koper heeft nimmer recht op een meeropbrengst bij onderhandse verkoop en blijft gehouden de minderopbrengst aan YOUHORSE.AUCTION te vergoeden. YOUHORSE.AUCTION heeft dan voorts de bevoegdheid zonder ingebrekestelling namens Verkoper en zonder Verkopers toestemming de Koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat Koper een recht op (schade)vergoeding(en) toekomt. Daarnaast is Koper aan YOUHORSE.AUCTION administratiekosten verschuldigd ter hoogte van 6% van de Afslagbedrag en is Bieder/Koper alle (buiten)gerechtelijke kosten gemoeid met incasso van YOUHORSE.AUCTION vordering op Koper, met een minimum van € 1.000,- exclusief eventueel verschuldigde BTW aan YOUHORSE.AUCTION verschuldigd. Koper komt geen recht op verrekening toe.
 4. Als Verkoper of Koper de Koopovereenkomst ontbindt of op andere wijze aantast, blijft de Koper jegens YOUHORSE.AUCTION het Opgeld verschuldigd onverminderd enig ander recht van YOUHORSE.AUCTION in dat geval. Het voorgaande is niet van toepassing in geval er door Consument Koper bij een Online Veiling gebruik wordt gemaakt van zijn herroepingsrecht zoals bepaald in artikel 2.3 van deze Algemene Voorwaarden.

2.3.    Herroepingsrecht consument koper bij een online veiling

 1. Indien sprake is van een Online Veiling waarbij de Koper een Consument is en de Verkoper een niet-Consument, geldt tevens het bepaalde in dit artikel. Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien sprake is van een verkoop door een Consument-Verkoper aan een Consument-Koper.

2.  De Consument-Koper kan — in geval van een verkoop tussen niet-Consument Verkoper en een Consument Koper — een Koopovereenkomst met betrekking tot de aankoop van een Paard via een Online Veiling gedurende een bedenktijd van maximaal 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen op basis van het wettelijk herroepingsrecht van artikel 6:230o e.v. Burgerlijk Wetboek ontbinden. De Verkoper mag de Koper vragen naar de reden van herroeping, maar kan deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. De in dit artikel genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Koper, of een vooraf door de Koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het gekochte Paard heeft ontvangen.

3.  Als de Koper gebruik maakt van het wettelijke herroepingsrecht, meldt de Koper dit binnen de bedenktermijn op ondubbelzinnige schriftelijke wijze aan de Verkoper en  YOUHORSE.AUCTION. Deze kennisgeving dient zo snel mogelijk te geschieden, maar binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de in dit artikel bedoelde melding, stelt de Koper het Paard weer ter beschikking c.q. of overhandigt de Koper het Paard aan Verkoper. Dit hoeft niet als de Verkoper heeft aangeboden het Paard zelf af te halen. De Koper heeft de termijn van 14 dagen in elk geval in acht genomen als hij het Paard terug transporteert voordat de bedenktijd is verstreken.

4.  De Koper levert het Paard terug aan Verkoper met — voor zover van toepassing ­alle geleverde toebehoren, en conform de door de Verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

5.  Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Koper.

6.  De kosten verband houdende met de terug levering van het Paard, waaronder het transport, zijn voor rekening van Koper.

7.  Koper zal tijdens de bedenktijd en terugzending zorgvuldig omgaan met het Paard en, indien verstrekt, volgens instructie van Verkoper.

8.  Als de Koper gebruik maakt van het wettelijke herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden. Verkoper blijft in geval van herroeping het opgeld aan YOUHORSE.AUCTION verschuldigd.

9.  Verkoper betaalt de Koopsom (inclusief eventuele kosten voor transport van het Paard voor aflevering bij Koper) terug aan Koper, onverwijld doch binnen 14 kalenderdagen volgend op de dag waarop de Koper de herroeping meldt. Tenzij de Verkoper aanbiedt het Paard zelf af te halen, mag de Verkoper wachten met terugbetalen tot hij het Paard heeft ontvangen.

10. Verkoper gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Koper heeft gebruikt, tenzij de Koper instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Koper.

11. Als de Koper heeft gekozen voor een duurdere methode van transport van het Paard, hoeft de Verkoper de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

12. Koper is aansprakelijk jegens Verkoper voor eventuele waardevermindering van het Paard ontstaan in de periode tussen (af)levering aan Verkoper en terug levering aan Koper.

 

 

3.       Aanvullende voorwaarden die gelden voor Verkoper

3.1     Algemeen

 1. De rechtsverhouding tussen YOUHORSE.AUCTION en Verkoper is een overeenkomst van opdracht. Verkoper biedt een Paard ter Veiling aan door middel van een Inschrijving.
 2. Verkoper verbindt zich om de juistheid van de informatie in de (digitale) catalogus, zoals bepaald in artikel 1.7 “Informatie” van deze Algemene Voorwaarden, ter zake van het door Verkoper ingeschreven Paard op juistheid te controleren en YOUHORSE.AUCTION uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de Veiling schriftelijk van onjuistheden in kennis te stellen en daarbij zo gedetailleerd als mogelijk aan te geven welke wijzigingen of aanvullingen dienen te worden aangebracht.
 3. De voorwaarden die YOUHORSE.AUCTION in het kader van de Veiling stelt aan een paard, Inschrijving en Verkoper zijn louter gesteld in het belang van een goede Veiling. 

3.2     Garanties en vrijwaringen

 1. Verkoper garandeert de volledige eigendom van het Paard vrij en onbezwaard aan Koper over te kunnen dragen. Verkoper is gehouden YOUHORSE.AUCTION te vrijwaren voor aanspraken van Koper en/of (een) derde(n) verband houdende met het niet nakomen van deze garantie door Verkoper.
 2. Verkoper garandeert dat het Paard vrij is van ongeoorloofde middelen, zoals bedoeld op de meest recente lijst van de Federation Equestre Internationale (FEI) en te raadplegen op de website van de FEI (www.FEI.org)/), tijdens de selectieprocedure en de veiling. YOUHORSE.AUCTION is gerechtigd tijdens het selectieproces en voorafgaand aan de Veiling bloed of urinemonsters af te nemen voor onderzoek naar ongeoorloofde middelen.
 3. Verkoper garandeert de juistheid en de volledigheid van de (uitslagen van) onderzoeken. Verkoper vrijwaart YOUHORSE.AUCTION voor iedere aanspraak, ongeacht omvang en aard en ongeacht van wie, voor tijdens of na de Veiling ten aanzien van een verkocht Paard gebleken non-conformiteit.
 4. Verkoper is gehouden YOUHORSE.AUCTION te vrijwaren voor aanspraken van Koper en/of (een) derde(n) verband houdende met het niet nakomen van deze garanties door Verkoper of enig andere aanspraak door derden.

3.3      Inschrijving en selectie

 1. De Inschrijving vindt plaats door het invullen, ondertekenen en opsturen van het Inschrijfformulier YOUHORSE.AUCTION door Verkoper, alsmede het overeenkomen van de Veilingovereenkomst tussen Jumping Talent Sale B.V. en de Verkoper.
 2. Door de Inschrijving verleent Verkoper opdracht aan YOUHORSE.AUCTION om een Paard ter Veiling te veilen en tegen het hoogste bod na Gunning door YOUHORSE.AUCTION namens hem te verkopen, mits het Paard door YOUHORSE.AUCTION wordt geselecteerd en tot de Veiling wordt toegelaten.
 3. Uitsluitend door YOUHORSE.AUCTION geselecteerde paarden kunnen aan de Veiling deelnemen.
 4. YOUHORSE.AUCTION bepaalt de criteria waaraan voor de Veiling te selecteren paarden dienen te voldoen.
 5. YOUHORSE.AUCTION heeft te allen tijde de bevoegdheid een Paard zonder opgave van redenen te weigeren, ook indien het Paard reeds eerder voor de Veiling was geselecteerd. YOUHORSE.AUCTION is nimmer gehouden om, op welke grond dan ook, door Verkoper gemaakte kosten verband houdende met de Inschrijving en/of selectie, te vergoeden.
 6. Indien een ingeschreven Paard niet wordt geselecteerd voor deelname aan de Veiling is Verkoper onder meer gehouden het Paard onmiddellijk terug te nemen. Alle kosten daarmee verband houdende zijn voor rekening van Verkoper. Verkoper blijft alsdan gehouden aan al zijn betalingsverplichtingen jegens YOUHORSE.AUCTION.
 7. Indien blijkt dat aan het Paard ongeoorloofde middelen zijn toegediend is Verkoper onder meer verplicht het Paard onmiddellijk terug te nemen. Alle kosten in verband daarmee komen voor rekening van Verkoper. Verkoper blijft jegens YOUHORSE.AUCTION gehouden om aan al de in deze Algemene Voorwaarden genoemde betalingsverplichtingen te voldoen, voor zover die een vergoeding ten behoeve van YOUHORSE.AUCTION betreffen.
 8. Verkoper blijft vanaf Inschrijving verantwoordelijk voor verzorging en toezicht van het paard.
 9. YOUHORSE.AUCTION is nimmer gehouden om, op welke grond dan ook, door Verkoper gemaakte kosten verband houdende met de Inschrijving en/of selectie, te vergoeden. 
 10.     Kosten en Betalingsverplichtingen Verkoper
 1. Binnen 7 kalenderdagen nadat YOUHORSE.AUCTION door de Verkoper schriftelijk is geïnformeerd ter zake de datum van aflevering aan Koper heeft ontvangen, zal YOUHORSE.AUCTION overgaan tot betaling aan Verkoper van het door YOUHORSE.AUCTION aan Verkoper verschuldigde, bestaande uit het Afslagbedrag verminderd met hetgeen Verkoper uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden of anderszins aan YOUHORSE.AUCTION verschuldigd is.
 2. Mocht YOUHORSE.AUCTION de in 3.4.1 bedoelde verklaring hebben ontvangen, maar Koper en/of Verkoper hebben nog niet voldaan aan alle (betaling-) verplichtingen jegens YOUHORSE.AUCTION, dan zal YOUHORSE.AUCTION overgaan tot betaling van het door YOUHORSE.AUCTION aan Verkoper verschuldigde uiterlijk binnen 30 kalenderdagen nadat aan de laatste betalingsverplichting werd voldaan. Verkoper komt geen recht op verrekening toe. 
  1.     Terugkoop
  2. Het ter Veiling aangeboden Paard wordt altijd verkocht, tenzij er geen bod wordt gedaan. 
  3. Indien er geen bod wordt gedaan is Verkoper een vast bedrag aan Veilingkosten verschuldigd aan YOUHORSE.AUCTION ter hoogte van € 500,00 excl. BTW. 
  4. Indien Verkoper besluit het paard het laatste bod uit de brengen en dit laatste bod is lager dan de vooraf tussen de Verkoper en YOUHORSE.AUCTION in de Veilingovereenkomst overeengekomen laatprijs is de Verkoper  eveneens een vast bedrag verschuldigd aan Veilingkosten aan YOUHORSE.AUCTION ter hoogte van € 500,00 exclusief BTW.
  5. Indien Verkoper besluit het laatste bod uit te brengen terwijl het laatste bod daaraan voorafgaande hoger is dan de vooraf door Verkoper en YOUHORSE.AUCTION overeengekomen laatprijs dan is Verkoper het opgeld verschuldigd over de omvang van de bieding direct voorafgaande aan het laatste bod van  de Verkoper, met een minimum van € 500,00 exclusief BTW. 
  6.     Niet deelnemen aan Veiling door ingeschreven paarden
  7. Indien een Ingeschreven Paard niet aan de Veiling deelneemt, is Verkoper onmiddellijk, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, een boete verschuldigd van € 1.000,-.
  8. Mocht een Ingeschreven Paard naar oordeel van Verkoper wegens gezondheidsredenen niet aan de Veiling kunnen deelnemen, dan dient dit onverwijld, schriftelijk en met een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de aandoening aan YOUHORSE.AUCTION te worden medegedeeld, waarna YOUHORSE.AUCTION de aard van de aandoening zal (laten) beoordelen en zal vaststellen of het Paard wel of niet kan deelnemen aan de Veiling.
  9. Indien Verkoper aan YOUHORSE.AUCTION geen c.q. onvoldoende gelegenheid biedt het Paard(tijdig) te (laten) onderzoeken, dan wel indien het Paarddoor YOUHORSE.AUCTION danwel een door YOUHORSE.AUCTION goedgekeurde veterinair is goedgekeurd voor deelname aan de Veiling en desondanks niet aan de Veiling deelneemt, is Verkoper de in dit hiervoor genoemde boete van € 1.000,-- aan YOUHORSE.AUCTION verschuldigd. Indien een al dan niet goedgekeurd Paard niet aan de Veiling deelneemt, dient Verkoper de door YOUHORSE.AUCTION in dat verband gemaakte (veterinaire) kosten te voldoen, met een minimumbedrag van € 1.000,- exclusief eventueel verschuldigde BTW. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie